หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13/12/2008 |
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

นางวรรณา  อักษรวงศ์
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางวรรณา  อักษรวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

นายชำนาญ  เอียดแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

นายมนูญ ศิริธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
 
     

นายโสภณ  พานิช
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายเฉลิมชัย  โชติกวณิชย์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางจุตติ  ชมชื่น
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

     
นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
ผู้อำนวยการกองครัง
นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุจิน  กาพย์เกิด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
     
 

นายสุชาติ   ทองบุญยัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์  ราชพิลา
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     

 

 
นายองอาจ จตุกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
 นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
     
     

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ