โครงสร้างฝ่ายบริหาร วันที่ 13/12/2008 |
โครงสร้างฝ่ายบริหาร อบจ.นครศรีธรรมราช
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช
รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 
รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เลขานุการนายก อบจ.นครศรีธรรมราชที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราชที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราชที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราชที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราช

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ