ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 17/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านห้วยน้ำเย็น - บ้านเขาพังไกร ฯ

https://drive.google.com/file/d/15ghdKmUOUTv0VOlj-gd9nZ7MPKVNZdN8/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ