ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2020 |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ(อบจ.นศ.๓๔๐๒) ตำบลนางหลง ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1BkAC2353Ne6Gc4b8vakHikb7OYAsZRuS/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ