ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/07/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านวัดหนา - บ้านเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1gWPiLABT31_uyT7TL6XrifIWyldsPPI2/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ