ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/07/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทานพอ-สถานีรถไฟกะเปียด (นศ.ถ.1-0034) ตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1lFE93YY6CNKYpSMy7s5UVbs6zCJJnxBy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14V_MnWO2U1bQw2Rlq8GpVhyQr8_pVG9_/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ