ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/06/2020 |
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อติดตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1rrpzEUkv_0MW50MG_RzE16ChVfjnnDFp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QFEvRHQNJK2eMm6yorYBp_b66GUgOlDv/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ