ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/06/2020 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้ำถนนสายทางหลวงหมายเลข 4102 ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ1-0095)ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/15loqb89u6LYrdJDSKzqiP7V66bjqaQ2p/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ