ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/06/2020 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับชัน - นาป๋อง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1SetiOWlPfLU-bPL5s0rVxruHAvYZtucE/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ