ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1WCSOnUenQNIqqNRP9_PPpMkjrEt_rruk

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ