ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/05/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=19WtN_U8VvD89C6xtxcKLuxA6h2mPaNAu

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ