ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 01/05/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านราม-เขตหมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอนสุดท้าย)

https://drive.google.com/open?id=1TSWpSWmXLM95iEjWPVyMzSq36pRZjPT5

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ