ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 28/04/2020 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/10yrfQBnv3_2L5y7YRx9HeKKVcGoeb9DH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_kbS0NgG1vBcq--tHKC70dzUsOl9rfSe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tang6ndK2YSApV8Se7P8d4bbYiBI3khp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1foSBUH1NXOZ_8I-X8Kfk1Bsmw0CiQMZX/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ