ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/03/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกาโห่เหนือ - บ้านนายเจิม หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/109Xdcnx0iZauRFObAqQTsxRESDT_h22j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-P-YKmki1v6pTXtv8xg2beJ30liL_g2b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H9jE2P745WPZiIcCQFWtZFE3dqFBvsLz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CgU4uUt7PTJ6GrJ9j_XW1XVd2unqzukh/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ