ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/02/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโบสถ์ - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1wFeBWgmib4jzz-HsVIf329F4ZdYyBo_h

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ