ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/01/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็กสายบ้านควนเมา-บ้านนิคม (นศ.ถ.1-0086) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1aiDSgtbr_kuhcbTYyMa2_7pDxcM4bR04

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ