ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/01/2020 |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3402) ตำบลท่าเสม็ด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/18Ad068RnSsbEQdqQRCkt4fgFvOPDt6h4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10mYhO6PP2zGkTf_nM4Dheuyvf_MIfniG/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ