ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/11/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองพุดหง - คลองห้วยหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1CQSCoqU2I_UQiXNpYy8fyZx5du42p561

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ