ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2019 |
ประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางACสายแยกทางหลวง 401 - บ้านเขาใหญ่ (นศ.ถ.1-0069) ตำบลสิชล, ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1OPThGr3acQ8r5AwgSYjQD64bYYu1FljK

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ