ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/08/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมจิก-ศูนย์ราชการใหม่ หมู่ที่ 11,12 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1grgs-CCdjRu3WKnckC7Et971yK-AqKG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JrS01_x8NYWMuxFOxjnOAtoj8bmw2xeR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1w6YB7gTMc7yLUE2FHS3ttkk_FtyDkrCB/view?usp=sharing

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ