ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/08/2019 |
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/132rV43k3XBp-jgV6YsLmilS9G0MCWXqA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TKWUy6-HrSJudRAgSuPboepdb1VvlpKv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Oq6TM-9UIhSIILg_xVBt2PDFNlBtLyFz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iz_WIFlMyRGxNFXZzYMvgRm5RcMGmJ4a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YzhlYsw0bNTvjsvl162c5BGc5jNn4iSt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sa3_3Z5PYhUREqkyAOjeWW3hRSHcDI-i/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ