ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/08/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ (ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวง 401 - บ้านชุมโลง (นศ.ถ.1-0056) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1Nsr6Z2R2WDObO2UvhQQl3lR3IplZ2Qrc

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ