ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 08/07/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอน (เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฉวาง-ตลาดทานพอ (นศ.ถ.1-0029) อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1DuiA58uR2k8Qy6GXCXDDDGPkujJXmzC9

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ