ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/04/2019 |
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายชลประทาน - เกาะร้าว หมู่ที่ 7 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1e_2cliAjAiz7RR6xm0-FRKhqpDWwtBTt

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ