ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/03/2019 |
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 297 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1E7__UHCayMFiLHr0uCHCmxzluL0MXJp5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fqJHHxj03jY0DNxPO0kN-k5gQufIltQR/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ