ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/02/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแถบตรวจเบาหวาน (Test Strip) ตามโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1ErO-bF9S7RxBM595Ohd4qSwQqBfXlkJD

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ