ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 23/07/2018 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแถบตรวจเบาหวาน (Test Strip) สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1ODRwfJJJXFrtnlWdAXsEAiUQFQ1IDIt5

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ