ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/01/2018 |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4110-บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.6203) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1i7SQnMPu2fJNvmJPqhyMmvSQj4t7SMOD/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ