ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/09/2017 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 408 (บ้านนายสัมพันธ์ - บ้านนายเขียว - บ้านนายเพชร - บ้านนายสอด) หมูที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWDFNNEpQeUVCMWs/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ