ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 01/09/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดการอบรมและการเสนอราคาโครงการประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากพนัง-แหลมตะลุมพุก (อบจ.นศ.2110) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก,ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mam9yM2wzLWlVYkU/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ