ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดการอบรมและการเสนอราคาโครงการประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดจันทร์-บ้านเขาแก้ววิเชียร (อบจ.นศ.2401) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MU2xXeVJaTFRuc1U/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ