ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม แซ่จู้-บ้านนายสมภาศ คงศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZnJiaGdMS1hZRnM/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ