ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 17/07/2017 |
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะสุด - เขตตำบลแหลม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MN3VrU3JHNzlBcEU/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ