ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/07/2017 |
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำแบนเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ-หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MR0xyNUJHckxINVU/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ