ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/05/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเพิง หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MOEptRUxiYVN3T1U/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ