ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 12/04/2017 |
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด บ้านบางนบ อบจ.นศ.2303 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVUtpaUJZdktaMkE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ