ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/04/2017 |
ประกาศประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสใหญ่ - บ้านที่วัง (อบจ.นศ.5101) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MYnNzNzZWdzdwSlE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ