ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/03/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนไม้แดง - บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 8,10 ตำบลหนองหงส์ ,หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

link

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MenVGMzRLQ1Y4Y2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mc1RHUHBVZ3Q2NzA/view?usp=sharing

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ