กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

 

 

นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน


 

นางอารีย์ ทองจันทร์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวรัตน์ติยา สุระพงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางฐิติมา จินดานคร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอรพิน คำแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุวรัตน์   คหะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นางสาวนาถอนงค์   แก้วจำรัส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางวัชรี   มูสิกสังข์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

      
 
นางสาวจินนรินต์   พูดดี
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

             

          

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน และนําส่งเงิน

- งานอุดหนุนและเงินจัดสรร


ฝ่ายการบัญชี


 

 

  

นางกนกพร   ชลารัตน์
นักบริหารงานการคลัง ระตับต้น
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางสาวจิดาภา   สีดอกไม้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 นางสาววินัฏตา   สุวรรณพงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางพัชรี  คงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

  

         
          

  

นางดรุณี บัวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุพิศ มีชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบัญชี

- งานสารสนเทศการคลัง


ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้


 

 

นางสมจิตร   วงศ์วัฒนะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ

นางจรัสศรี บัวจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริเทพ  เธียรลีลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

นางอมรรัตน์   สงวนถ้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

 

นางสาวนงค์ลักษณ์    แสนเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา   สวนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเกษร   คชเชนทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอัญชลี   พรหมมาศ
เจ้านักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน  
 

ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดเก็บรายได้

- งานพัฒนารายได้


ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


นางชฎาพร   เสนา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ

นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเกษร  สันตยานนท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางศุภวราภรณ์  หนูเอียด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

นางสาวเนาวรัตน์   เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจุรี   เลิศวิบูลย์ลักษณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสมพร   ทองเกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววันดี   มณฑารักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

   

นางกรรณิการ์   กาญจนมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุชิรา   เรืองช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานตรวจสอบฎีกา

- งานตรวจสอบใบสําคัญ

- งานการพัสดุ


ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


 

  

  

นางปาญชญา   ชนะศักดิ์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

นางสาวกุลทิพา  มหาสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

นางอำนวย   กาญจนาศิริวัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ  

นางจรีย์  ลิขิตธรรมวาณิช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

  

 

 นางอัมพร   เกื้อกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางสาวสุดารัตน์   สุขชนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบําเหน็จบํานาญ

- งานสวัสดิการ


งานธุรการ


 

นางสาวทศพร   รัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรารัตน์   เอี่ยมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปฏิญญากร   การะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานการพัสดุ

 

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ