กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

 

 

นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน


 

นางอารีย์ ทองจันทร์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวรัตน์ติยา สุระพงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางฐิติมา จินดานคร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอรพิน คำแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุวรัตน์   คหะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นางสาวนาถอนงค์   แก้วจำรัส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางวัชรี   มูสิกสังข์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

      
  นางสุชิรา   เรืองช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานรับ-เบิกจ่ายเงิน
      - การรับ-เบิกจ่ายและนำส่งเงิน
      - การถอนเงินธนาคาร
      - การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
      - การรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน
      - การหักภาษี ณ ที่จ่าย
     - การเก็บหนี้สินต่างๆ
      - การจัดเก็บรายได้กิจการประปา
      - การเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
     - การเก็บรักษาและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
      - การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งานอุดหนุนและเงินจัดสรร
      - การรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล/หน่วยงานอื่นๆ
      - การรับเงินอุดหนุนนอกงบประมาณ และเงินจัดสรรต่างๆ
      - การรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณ
      - การรวบรวมแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนทั่วไป
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายการบัญชี


 

 

  

นางกนกพร   ชลารัตน์
นักบริหารงานการคลัง ระตับต้น
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางสาวจิดาภา   สีดอกไม้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 นางสาววินัฏตา   สุวรรณพงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางพัชรี  คงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

  

         
          

  

นางดรุณี บัวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุพิศ มีชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบัญชี
- การจัดทำบัญชีต่างๆ
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายทุกประเภท
- การจัดทำทะเบียนคุมและรายงานเงินสะสม
- การรวบรวมแผนการใช้เงิน
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันซอง/ประกันสัญญา
- การสอบทานการปฏิบัติงานของกองคลัง
- การวางมาตรฐานควบคุมภายในกองคลัง
- การรับตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน/หน่วยงานที่ต้องมีหน้ารับผิดชอบ
งานสารสนเทศการคลัง
- การจัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน/ประจำปี
- การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ
- การรายงานแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน
- การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง
- การประมาณการรายรับ
- การรายงานสถิติข้อมูลทางการคลังประจำเดือน
- การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการบัญชี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้


 

 

นางสมจิตร   วงศ์วัฒนะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ

นางจรัสศรี บัวจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริเทพ  เธียรลีลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

นางอมรรัตน์   สงวนถ้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

 

นางสาวนงค์ลักษณ์    แสนเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา   สวนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเกษร   คชเชนทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอัญชลี   พรหมมาศ
เจ้านักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน  
 

ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเร่งรัดรายได้
- การวางแผนรายได้
- การรวบรวมข้อมูลรายได้
- การประชาสัมพันธ์รายได้
งานพัฒนารายได้
- การจดทะเบียนพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้
- การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
- งานช่วยเหลือ / แนะนำทางวิชาการด้านรายได้
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


นางชฎาพร   เสนา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ

นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเกษร  สันตยานนท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางศุภวราภรณ์  หนูเอียด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

นางสาวเนาวรัตน์   เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจุรี   เลิศวิบูลย์ลักษณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสมพร   ทองเกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววันดี   มณฑารักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

     

นางกรรณิการ์   กาญจนมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

     

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานตรวจสอบฎีกา
      - การจัดสรรเงินรายได้ให้แก่ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      - การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
      - การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
      - การตรวจสอบบัญชีโอนเงินและบัญชีแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
งานตรวจสอบใบสำคัญ
      - การตรวจใบสำคัญรับเงิน
      - การตรวจสอบรับเงินประจำวัน
      - การรับ-จ่ายและควบคุมพัสดุของกองคลัง
      - การจัดทำแผนจัดหาพัสดุของกองคลัง
      - การจัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการตรวจสอบ
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


 

  

  

นางปาญชญา   ชนะศักดิ์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

นางสาวกุลทิพา  เพชรกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

นางอำนวย   กาญจนาศิริวัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ  

นางจรีย์  ลิขิตธรรมวาณิช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

  

 

 นางอัมพร   เกื้อกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางสาวสุดารัตน์   สุขชนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบำเหน็จ
      - การจัดทำทะเบียนข้าราชการบำนาญ
      - การรายงานกองทุนบำเหน็จ
      - การนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินบำเหน็จตกทอด
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
      - การรับเงินและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการข้าราชการบำนาญ
      - การจัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของราชการบำนาญ
 งานสวัสดิการ
      - การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ
      - การรับรองเงินเดือน ค่าจ้าง การตัดโอนอัตราเงินเดือน
      - การจัดทำรายการรับจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือนเป็นรายบุคคล
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านฯ
      - การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยประกันสังคมประจำเดือน
      - การนำส่งเงินให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำฯ (กสจ.)
      - การจัดทะเทียบคุมเงิน กสจ.
      - การเบิกจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการของข้าราชการ/ลูกจ้างถ่ายโอน
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการ
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ


 

นางสาวทศพร   รัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรารัตน์   เอี่ยมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปฏิญญากร   การะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับ - ส่ง หนังสือ
- การดำเนินงานเกี่ยวกับสารบรรณ
- การจัดทำทะเบียนรับฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- การจัดทำแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของกองคลัง
- การนำเสนอแฟ้ม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ