กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

 

 

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

     - งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดเก็บภาษี และการพัฒนารายได้

     - งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงินและบัญชี มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานการจ่ายเงิน การรับเงิน

     - งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน

     - งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท

     - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ

     - งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถิติการคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานการจัดทำบัญชี

     - งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท

     - งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

     - งานการจัดสรรเงินต่างๆ

     - งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ

     - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

     - งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 55 Today
» 0 Yesterday
» 55 Week
» 55 Month
» 55 Year
» 55 Total
Record: 55 (06.02.2023)
(IT CENTER)