กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

กองคลัง
 
 

 

นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์

นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๘
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน


 

นางอารีย์ ทองจันทร์

นักบริหารงานการคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางฐิติมา จินดานคร

นักวิชาการคลัง ๖ว

นางเพ็ญศรี นาคพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว  

นางสาวรัตน์ติยา สุระพงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว

นางอรพิน คำแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ๕

นางสุวรัตน์ิ คหะวงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕

นางวัชรี มูสิกสังข์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 

        นางสุชิรา เรืองช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕

 

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานรับ-เบิกจ่ายเงิน
      - การรับ-เบิกจ่ายและนำส่งเงิน
      - การถอนเงินธนาคาร
      - การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
      - การรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน
      - การหักภาษี ณ ที่จ่าย
     - การเก็บหนี้สินต่างๆ
      - การจัดเก็บรายได้กิจการประปา
      - การเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
     - การเก็บรักษาและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
      - การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งานอุดหนุนและเงินจัดสรร
      - การรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล/หน่วยงานอื่นๆ
      - การรับเงินอุดหนุนนอกงบประมาณ และเงินจัดสรรต่างๆ
      - การรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณ
      - การรวบรวมแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนทั่วไป
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายการบัญชี


 

 
 
 
 

นางชฎาพร  เสนา

นักบริหารงานการคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางสาวจิดาภา สีดอกไม้

นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว

นางดรุณี บัวทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

นางสุพิศ มีชู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 

 

         
         

 

นางพัชรี  คงจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 นางสาววินัฏตา สุวรรณพงศ์

นักวิชาการคลัง ๖ว

 นางสาวทิพมณฑา สกุลเพ็ชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒

 

ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบัญชี
- การจัดทำบัญชีต่างๆ
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายทุกประเภท
- การจัดทำทะเบียนคุมและรายงานเงินสะสม
- การรวบรวมแผนการใช้เงิน
- การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันซอง/ประกันสัญญา
- การสอบทานการปฏิบัติงานของกองคลัง
- การวางมาตรฐานควบคุมภายในกองคลัง
- การรับตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน/หน่วยงานที่ต้องมีหน้ารับผิดชอบ
งานสารสนเทศการคลัง
- การจัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือน/ประจำปี
- การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ
- การรายงานแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน
- การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง
- การประมาณการรายรับ
- การรายงานสถิติข้อมูลทางการคลังประจำเดือน
- การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการบัญชี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้


 

 

นางทิพวรรณ  ขนาบแก้ว

นักบริหารงานการคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้

นางจรัสศรี บัวจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว

นางอมรรัตน์ สงวนถ้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว  

นางสมจิตร วงศ์วัฒนะ

นักวิชาการคลัง ๗ว

 

 

 

  นางเกษร  คชเชนทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕

นางสาวฐิติมา สวนแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕

นางสาวนงค์ลักษณ์  แสนเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 

ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเร่งรัดรายได้
- การวางแผนรายได้
- การรวบรวมข้อมูลรายได้
- การประชาสัมพันธ์รายได้
งานพัฒนารายได้
- การจดทะเบียนพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้
- การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
- งานช่วยเหลือ / แนะนำทางวิชาการด้านรายได้
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


นางสุจิน กาพย์เกิด

นักบริหารงานการคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ

นางสาวกาญจนา แก้วกาญจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว

นางเกษร สันตยานนท์

นักวิชาการคลัง ๗ว

นางจุรี เลิศวิบูลย์ลักษณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 

นางสาววันดี มณฑารักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว 

นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว 

นางสาวเนาวรัตน์ เศรษฐกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

นางสมพร ทองเกตุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

 

     

นางกรรณิการ์ กาญจนมิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

     

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานตรวจสอบฎีกา
      - การจัดสรรเงินรายได้ให้แก่ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      - การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
      - การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
      - การตรวจสอบบัญชีโอนเงินและบัญชีแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
งานตรวจสอบใบสำคัญ
      - การตรวจใบสำคัญรับเงิน
      - การตรวจสอบรับเงินประจำวัน
      - การรับ-จ่ายและควบคุมพัสดุของกองคลัง
      - การจัดทำแผนจัดหาพัสดุของกองคลัง
      - การจัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านการตรวจสอบ
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


 

 

 

 

นางปาญชญา ชนะศักดิ์

นักบริหารงานคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

นางอำนวย กาญจนาศิริวัฒน์

นักวิชาการคลัง ๗ว

  นางอัญชลี พรหมมาศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว  

นางอัมพร เกื้อกูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว

  

  

 

นางจรีย์ ลิขิตธรรมวาณิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕

 นางสาวสุดารัตน์ สุขชนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔

นางสาวกุลทิพา เพชรกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ๕

  

 

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบำเหน็จ
      - การจัดทำทะเบียนข้าราชการบำนาญ
      - การรายงานกองทุนบำเหน็จ
      - การนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินบำเหน็จตกทอด
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
      - การรับเงินและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการข้าราชการบำนาญ
      - การจัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของราชการบำนาญ
 งานสวัสดิการ
      - การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ
      - การรับรองเงินเดือน ค่าจ้าง การตัดโอนอัตราเงินเดือน
      - การจัดทำรายการรับจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือนเป็นรายบุคคล
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านฯ
      - การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
      - การดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยประกันสังคมประจำเดือน
      - การนำส่งเงินให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำฯ (กสจ.)
      - การจัดทะเทียบคุมเงิน กสจ.
      - การเบิกจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการของข้าราชการ/ลูกจ้างถ่ายโอน
      - การช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการด้านบำเหน็จบำนาญ สวัสดิการ
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ


 

นางสาวทศพร รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

นางวรารัตน์ เอี่ยมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

นายปฏิญญากร การะเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการ ๔

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับ - ส่ง หนังสือ
- การดำเนินงานเกี่ยวกับสารบรรณ
- การจัดทำทะเบียนรับฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- การจัดทำแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของกองคลัง
- การนำเสนอแฟ้ม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

พนักงานจ้าง


 

นายธวัชชัย เทพี

พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ