กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

 

 

นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน


 

นางอารีย์ ทองจันทร์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสุชัญญา   สุขเอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางฐิติมา จินดานคร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอรพิน คำแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุวรัตน์   คหะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นางสาวนาถอนงค์   แก้วจำรัส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางวัชรี   มูสิกสังข์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

      
  นางอารีย์   สนธิเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

           

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน และนําส่งเงิน

- งานอุดหนุนและเงินจัดสรร

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายการบัญชี


 

 

  

นางศุภวราภรณ์   หนูเอียด
นักบริหารงานการคลัง ระตับต้น
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

นางกุลทิพา   มหาสุข
นักวิชาการเงินและการบัญชีชำนาญการ

 นางสาววินัฏตา   สุวรรณพงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางพัชรี  คงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

  

         
          

  

นางดรุณี บัวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุพิศ มีชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบัญชี

- งานสารสนเทศการคลัง

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้


 

 
- ว่าง -

นางสาวอมรรัตน์   คงบุญแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ

นางจรัสศรี บัวจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริเทพ  เธียรลีลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  

 

- ว่าง -

- ว่าง - 

นางสาวนงค์ลักษณ์    แสนเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา   สวนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เจ้านักงานการเงินเเละบัญชี  

ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดเก็บรายได้

- งานพัฒนารายได้

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


- ว่าง -


หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ

นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเกษร  สันตยานนท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางเกษร   คชเชนทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

- ว่าง -

นางสาวเนาวรัตน์   เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุชิรา   เรืองช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสมพร   ทองเกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

     

นางกรรณิการ์   กาญจนมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

   

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานตรวจสอบฎีกา

- งานตรวจสอบใบสําคัญ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


 

- ว่าง -

  

  

นางปาญชญา   ชนะศักดิ์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอำนวย   กาญจนาศิริวัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ  

นางจรีย์  ลิขิตธรรมวาณิช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

  

 

 นางอัมพร   เกื้อกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางสาวสุดารัตน์   สุขชนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบําเหน็จบํานาญ

- งานสวัสดิการ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


งานธุรการ


- ว่าง -

 


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรารัตน์   เอี่ยมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปฏิญญากร   การะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานการพัสดุ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ