กองแผนและงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองแผนและงบประมาณ

นางจุตติ  ชมชื่น

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

 

นางสาวนฤมล กาญจนภักดิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุวุฒินันท์  คิดใจเดียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
   
 

นางอนงค์รดี เต็มรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศิริพร โสภาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / จังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับหมาย


ฝ่ายงบประมาณ

นางนันท์ธนัส  จันทร์ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวณปภัช  รัตนภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวโสวรถ ชูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนทีภรณ์  ศิขิวัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานการโอนเงินงบประมาณ
- งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
- งานโครงการเงินอุดหนุน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

นางสาวเสาวลักษณ์ กุณฑล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรัชนีวรรณ  คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
     

นางสาวฤดีรัตน์ ภัทรพูนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานตรวจติดตามการดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
- งบประมาณรายจ่าย
- งานประเมินผลโครงการ
- งานรายงานต่อฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการตราข้อบัญญัติครั้งต่อไป
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ

นายสมชาย แก้วสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรพีพร  คงด้วง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิสิฐ  อุดโหล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศศินันท์  ถ้วยทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิตร์  คงเพ็ง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายนำชาติ อนุกูลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
นางอุมาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววันทนา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสรศักดิ์ ภิญโญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน
- งานพัฒนาฝีมือแรงงาน
- งานการจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- งานส่งเสริมและดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- งานการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือท้องถิ่นอื่น หรือร่วมจัดตั้งสหกรณ์
- งานสนับสนุนส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- งานการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส
- งานสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกลุ่มองค์กรเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- งานสนับสนุน หรือร่วมมือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายสาธารณสุข

นายผนึก ริวรรณ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายอุทัย  บุญรอดชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

ฝ่ายงานธุรการ

 

 

นางสุภารัตน์ บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

นางสาววลียา เกษราพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ศรีทันเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ