กองแผนและงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองแผนและงบประมาณ

นางจุตติ  ชมชื่น

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ

 

             ฝ่ายนโยบายและแผน

- ว่าง -

              - ว่าง -             

 

นางสาวนฤมล กาญจนภักดิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 
   
 

นางอนงค์รดี เต็มรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศิริพร โสภาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานประสานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายงบประมาณ

นางนันท์ธนัส  จันทร์ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวณปภัช  รัตนภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวโสวรถ ชูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพรรณี   เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

                 
        นางสาวศศินันท์  ถ้วยทอง 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

 

 

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานโอนเงินงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- งานโครงการเงินอุดหนุน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

        ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

      นางสาวเสาวลักษณ์   กุณฑล       
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
     หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล    

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดวงดาว   อลงกตกิตติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
   

นางสาวฤดีรัตน์ ภัทรพูนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรัชนีวรรณ  คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานประเมินผลโครงการ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


       ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ

นายสมชาย แก้วสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรพีพร  คงด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิสิฐ  อุดโหล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสรศักดิ์ ภิญโญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปาจรีย์   จอมพงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายนำชาติ อนุกูลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
-  
นางอุมาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววันทนา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางดลฤดี มีชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

- งานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- งานส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

- งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


            ฝ่ายสาธารณสุข

นายผนึก ริวรรณ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายอุทัย  บุญรอดชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                 

                                       นางสาวจุฑาทิพย์   จันทร์ผ่อง                                                                                         นางสาวทศพร   ทรัพย์มี
                                           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


งานฝ่ายสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานส่งเสริมสาธารณสขุ

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงานธุรการ

 

นางสุภารัตน์ บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดลฤดี   มีชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     นางสาวศุภวรรณ   สุพัฒน์
          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 


 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

                      
นางสาววลียา เกษราพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ศรีทันเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายสุวุฒินันท์  คิดใจเดียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

-  งานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (Database MIS)

- งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด

- งานประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์

- งานระบบเครือขายสารสนเทศ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               062-2433581

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ