กองแผนและงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองแผนและงบประมาณ

นางจุตติ  ชมชื่น

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

 

นางสาวนฤมล กาญจนภักดิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุวุฒินันท์  คิดใจเดียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   
 

นางอนงค์รดี เต็มรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศิริพร โสภาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานประสานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายงบประมาณ

นางนันท์ธนัส  จันทร์ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวณปภัช  รัตนภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวโสวรถ ชูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนทีภรณ์  ศิขิวัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานโอนเงินงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- งานโครงการเงินอุดหนุน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                            ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

      นางสาวเสาวลักษณ์   กุณฑล       
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
     หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมิณผล    

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดวงดาว   อลงกตกิติคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
   

นางสาวฤดีรัตน์ ภัทรพูนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรัชนีวรรณ  คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานประเมินผลโครงการ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ

นายสมชาย แก้วสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรพีพร  คงด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิสิฐ  อุดโหล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ว่าง -

นางสาวศศินันท์  ถ้วยทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายนำชาติ อนุกูลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
นางอุมาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววันทนา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสรศักดิ์ ภิญโญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

- งานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- งานส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

- งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายสาธารณสุข

นายผนึก ริวรรณ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายอุทัย  บุญรอดชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
 
                                            
                                                   นายนิติธร   ช่วยเกื้อ
                                            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

 


งานฝ่ายสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานส่งเสริมสาธารณสขุ

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงานธุรการ

 

 

นางสุภารัตน์ บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

นางสาววลียา เกษราพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ศรีทันเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

-  งานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (Database MIS)

- งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด

- งานประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์

- งานระบบเครือขายสารสนเทศ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ