กองแผนและงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองแผนและงบประมาณ

นายมนูญ ศิริธรรม

นักบริหารงานนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวนฤมล กาญจนาภักดิ์
 นักบริหารงานนโยบายและแผ่น 7  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผ่น
นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
นางอนงค์รดี เต็มรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นางสาวศิริพร โสภาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ 4

ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / จังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับหมาย


ฝ่ายงบประมาณ

นางจุตติ  ชมชื่น
นักบริหารงานนโยบายและแผน 7
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาวณปภัช รัตนภูมิ  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
นางนทีภรณ์ ศิขิวัตร
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นางยุพิน เกตุสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานการโอนเงินงบประมาณ
- งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
- งานโครงการเงินอุดหนุน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางนันท์ธนัส  จันทร์ภักดี
นักบริหารงานนโยบายและแผน 6
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
นางสาวเสาวลักษณ์ กุณฑล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
นางสาวฤดีรัตน์ ภัทรพูนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ 5

 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานตรวจติดตามการดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
- งบประมาณรายจ่าย
- งานประเมินผลโครงการ
- งานรายงานต่อฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการตราข้อบัญญัติครั้งต่อไป
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายพงษ์สวัสดิ์ ดาราฤกษ์
นักบริหารงานนโยบายและแผน 7
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นายสรศักดิ์ ภิญโญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชนบท 6ว
นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์
นักพัฒนาชุมชน 6ว
นายสมชาย แก้วสังข์
นักพัฒนาชุมชน 6ว

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ 4
นางสาววันทนา สุขแก้ว
เจ้าพนักพัฒนาชุมชน 5
นายนำชาติ อนุกูลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 5
นางอุมาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 5

 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน
- งานพัฒนาฝีมือแรงงาน
- งานการจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- งานส่งเสริมและดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- งานการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือท้องถิ่นอื่น หรือร่วมจัดตั้งสหกรณ์
- งานสนับสนุนส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- งานการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส
- งานสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกลุ่มองค์กรเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- งานสนับสนุน หรือร่วมมือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายสาธารณสุข

นายผนึก ริวรรณ
นักบริหารงานสาธารณสุข 6
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นางเสาวลักษณ์ ศิลปมณี
เจ้าพนักงานธุรการ 5

ลูกจ้างประจำถ่ายโอน

 

นายโกมล รัตนสุภา
พนักงานประสานงานชนบท

นายสำรวย ด่านมีบุญ
ผู้นิเทศงาน

นางอมรรัตน์ มูสิกา
พนักงานประสานงานชนบท

นางปรีดา ไชยฤกษ์
พนักงานประสานงานชนบท

 

นางสิรินาฏ หมีทอง
พนักงานประสานงานชนบท

นายอุทัย แก้วโสภาค
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.กรรณิการ์ ศรีสุขใส
พนักงานประสานงานชนบท

 


ฝ่ายงานธุรการ

 

 

นางสุภารัตน์ บุญชูููููู
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว

นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการ 4


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ศรีทันเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6ว

 นางสาววลียา เกษราพงศ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ