กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

     - งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

     - งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

     - งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานงบประมาณ

     - งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานประชาสัมพันธ์

     - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

     - งานสถิติข้อมูล

     - งานสารสนเทศ

     - งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 30 Today
» 210 Yesterday
» 2333 Week
» 8465 Month
» 22640 Year
» 22640 Total
Record: 497 (15.07.2021)
(IT CENTER)