กองกิจการสภา วันที่ 03/11/2014 |
กองกิจการสภา

นายเฉลิมชัย  โชติกวณิชย์
นักบริหารงานทั่วไป ๘
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

 

 

ฝ่ายกิจการสภาอบจ

 

 

นายสุธรรม  อินทร์ทองคำ
นักบริหารงานทั่วไป ๗
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
นางประเทืองทิพย์ ทองทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ว
นางวรรณดี มัยยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ว
นางสาวจันทิมา นาคอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ ๔

 

 

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานระเบียบและทะเบียนประวัติสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
- งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างในกอง
- งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนากอง
- งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกอง
- งานการโอนเงิน/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณของกอง
- งานเบิกจ่ายและควบบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- งานการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
- งานการตรวจสอบ และควบคุมภายใน
- งานบริหารงานบุคคลของกอง
- งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

 

ฝ่ายการประชุม

 

 

นางปะรินดา ปัญจะสุวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป ๗
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางสาวอุทัยทิพย์  ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
 นางพัชร์นันทน์ ศรีระวี
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

 

 

ฝ่ายการประชุมมีหน้าที่ มีหน้าที่รับชอบดังนี้

- งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจัดทำรายงานการประชุมสภาฯ
- งานการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดทำรายงานการประชุมคณะ
   กรรมการประจำสภาฯ
- งานระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับการประชุม
- งานรับข้อบัญญัติ / กระทู้ถาม / ข้อซักถาม ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเลขานุการประธานสภา/ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานติดตามผล/ รายงานผล ตามมติของสภาฯ และมติคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
- งานออกหนังสือรับรองให้สมาชิกสภาฯ ทุกประเภท

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางณิชาพร  โอภาโส
นักบริหารงานทั่วไป ๗
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน
นางอัมพร พุ่มช่วย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
นางสาวอมรรัตน์ รอดทองสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปะชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
- งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานต้อนรับคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานมวลชนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานประชาสัมพันธ์ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

งานธุรการ

นางสลิลทิพ โยงราช
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานธุรการ / สารบรรณ ( การรับ-ส่งเอกสาร, การจัดเก็บ/รักษาและค้นหาเอกสาร, การเสนอติดตามแฟ้มเอกสาร)
- งานระบบข้อมูลข่าวสารของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานการใช้โทรศัพท์ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานเลขานุการผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ