กองกิจการสภา วันที่ 03/11/2014 |
กองกิจการสภา

 นายองอาจ  จตุกาญจน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

   


หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

นางวรรณดี มัยยะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจันทิมา นาคอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานระเบียบและทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกอง

- งานการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

- งานพัสดุของกอง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการประชุม

   


          หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นายวันชัย  จันทร์ภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา   แก้วขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
                                                                                                                                                           

   นางปัญจมาพร รัตนมณี                                                                                                                                                          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                        

 

 

ฝ่ายการประชุมมีหน้าที่ มีหน้าที่รับชอบดังนี้

- งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

- งานการประชุมคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานเลขานุการประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานติดตามผล/รายงานผลตามมติของสภาฯและมติคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ

นางสาวณัฐญาดา   อนุุพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์    รอดทองสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวนิชลักษณ์  รักษาแก้ว 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปะชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานส่งเสริมการมมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

- งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานประชาสัมพันธ์ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

   

 

นางสลิลทิพ   โยงราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ 

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

- งานบริหารงานบุคคลในกอง

- งานเลขานุการผู้อํานวยการกอง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ