สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 03/11/2014 |
สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

นายโสภณ พาณิชย์
นักบริหารงานทั่วไป ๘
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุทุมพร บุญชุม

นักบริหารงานทั่วไป ๗

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุภลัคน์ กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ว

นางศศลักษณ์ สังขะจันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ว

    ว่าที่ ร.ท.โอฬาร หมั่นถนอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ว

  

 

 

 

นางสุธิรา แก้วสองเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

นางสาวนิชลักษณ์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว

นางเพ็ญนภา ชุมเปีย

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว

นางอรสา  จำนงลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ๕

 

 

 

 

นางวัฒถาพร วรรณศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ ๕

นางเกษมสุข  แร่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ๕

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานธุรการสารบรรณกลาง
- งานบริหารทั่วไป
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่น
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

   

 

 

นายวิชาล  ถนิมลักษณ์
นักบริหารงานทั่วไป ๗
หัวหน้าฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์

นายสมมิตรชัย ไพศาล
นิติกร ๗ วช

นายสุชีพ อินทร์จันทร์
นิติกร ๖ ว

นางกมลชนก กลับรอด
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว

 

 

 


 

นางวิชญาภรณ์ มาลี
เจ้าพนักงานธุรการ ๔

 

 

 

งานนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานการคดี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
- งานสอบสวน
- งานวินัย
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานกิจกรรมพาณิชย์
- งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ฝ่ายกิจการพิเศษ

   ขาดรูป     
นางสาวณัจฉรา  ทองจันทร์  จ่าเอกสุวพจน์ สังข์ทองจีน  นางธิราวรรณ วรรณรัตน์   นายศราวุฒิ นาคสุวรรณ
  นักบริหารงานทั่วไป ๖
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว     เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔

 

ลูกจ้างประจำ

นายสมเดช เชาวลิตร
พนักงานขับรถยนต์

นายกระจ่าง ชูบุตร
พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย สงวนแสง
พนักงานขับรถยนต์

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ