สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 03/11/2014 |
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการเฉพาะ

     - งานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานนิติการ

     - งานการพาณิชย์

     - งานการเลือกตั้ง

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานสวัสดิการสังคม

     - งานสังคมสงเคราะห์

     - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

     - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

     - งานส่งเสริมการเกษตร

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 64 Today
» 494 Yesterday
» 983 Week
» 2557 Month
» 2557 Year
» 2557 Total
Record: 494 (24.05.2022)
(IT CENTER)