กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่
 
นายสังคม  หอมเกตุ
นักบริหารงานทั่วไป ๘
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     
นางสาวปัตติมา  เพิงใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป ๖
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายวิชิต  รักดี
บุคลากร ๖ว
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
บุคลากร ๖ว
     
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
บุคลากร ๖ว
นางสาวกฤษณา  สังสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

       
นายสุภาพ  ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ๖
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายสิปพล  ชนาชน
บุคลากร ๖ว
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
บุคลากร ๖ว
นายวันชัย  จันทร์ภักดี
บุคลากร ๖ว
       
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
บุคลากร ๗ว
นางภูศรี สาสนะกระบวน
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา  กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
 

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

     
นายจตุรงค์  กุลพร้อม
นักบริหารงานทั่วไป ๖
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นายกุศล  ชูคง
นิติกร ๕
นางสาวโสพิศา  นิตย์สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ๔

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ