กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

 
 
นายสังคม  หอมเกตุ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     
นางสาวปัตติมา  เพิงใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายสิปพล  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
     
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

       
นายสุภาพ  ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร  หมั่นถนอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
 
       
นายวิชิต  รักดี
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
นางภูศรี สาสนะกระบวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

            
          นายกุศล  ชูคง       
          นิติกรชำนาญการ       
นางสาวโสพิศา  นิตย์สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาาน
นายธรรมรัตน์   หัตประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
       
      นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา  กล่าวเกลื้ยง   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ