กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

 
                               
                           นายสังคม  หอมเกตุ
                           นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
                            ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


         ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     
นางสาวปัตติมา  เพิงใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายสิปพล  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                               

                         

                         นางสาวจิรา   ทองคง

                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานแผนอัตรากําลัง

- งานปรับปรุง จัดตั้ง โครงสร้างส่วนราชการ

- งานสรรหาและบรรจุแต่ง ตั้งข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

- งานทะเบียนประวัติ

- งานระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ

- งานเลขานุการ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช

- งาน อนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู


                   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

       

นางสาวอรอุษา   เอียดแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  

ว่าที่ ร.อ.โอฬาร  หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชิต  รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     - ว่าง -   
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์   บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

งานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนขั้นค่าตอบแทน

- งานเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งให้สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

- งานวิทยฐานะ

- งานปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

- งานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค'าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ

- งานคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานสิทธิตามระเบียบบริหารงานบุคคล

- งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (จ.18)

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- งานทุนการศึกษา

- งานบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานรับรองการปฏิบัติงานและรับรองบุคคล

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

              - ว่าง -        

 

                 นายกุศล  ชูคง       
        นิติกรชำนาญการ

  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยฯ  


นิติกรชำนาญการ
                                            
  นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา  กล่าวเกลื้ยง   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอานิสา   ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
       
 
 
   

งานฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

- งานคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

- งานมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจ

- งานประมวลจริยธรรม

- งานรับรองความประพฤติ

- งานด้านวิชาการ

งานธุรการ

นางสาวสุพรรษา   เดวัง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานธุรการสารบรรณของกอง

- งานข้อบัญญัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกอง

- งานการเงินและบัญชีของกอง

- งานพัสดุและทรัพย์สินของกอง

- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน

- งานสิทธิสวัสดิการของกอง

 

 

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ