กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

กองการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 นายองอาจ  จตุกาญจน์
นักบริหารงานทั่วไป 7
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

ฝ่ายการท่องเที่ยว

 
นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์
นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว
นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ว

ฝ่ายการกีฬา

   
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป 7
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการ 4
นางสาวอุชุมา  ใจห้าว
สันทนาการ 6ว
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
สันทนาการ 7ว 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   
นายสำเริง  เพชรฤทธิ์
นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์
นางวราภรณ์  เนตรวงศา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 5
 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ