กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ฝ่ายการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานสำรวจข้อมูลสถิติ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

     - งานจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

     - งานวางแผนการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจน ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     - งานจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

     - งานส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่

     - งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

     - งานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

     - งานติดตามและประเมินผลงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

     - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การกีฬา และเส้นทางคมนาคมในการเดินทางท่องเที่ยว

     - งานจัดทำสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

     - งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการกีฬา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานสำรวจข้อมูลสถิติ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

     - งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

     - งานส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

     - งานสำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา

     - งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์  การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

     - งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทาง กีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มี ความบกพร่องทางร่างกาย

     - งานส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาพื้นบ้าน

     - งานประสานความร่วมมือให้ช่วยเหลือการจัด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร

     - งานติดตามและประเมินผลดำเนินการด้านกีฬาและนันทนาการ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 14 Today
» 438 Yesterday
» 1060 Week
» 14 Month
» 15657 Year
» 15657 Total
Record: 608 (29.11.2021)
(IT CENTER)