กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 
 

 นายองอาจ  จตุกาญจน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฝ่ายการท่องเที่ยว

          
   นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์            
  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           
นางสาวเขมิกา  ฝั่งชลจิตต์  
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  
 
     
นายเลิศศักด์  ทองคำ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
     

 

ฝ่ายการกีฬา

   
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
 นางสาวธิดา  คงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น่งาวอรทัย  พูนวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอุชุมา  ใจห้าว
สันทนาการชำนาญการ
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
สันทนาการชำนาญการ 
 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                    
           นายสำเริง  เพชรฤทธิ์
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
         หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์
  นางสาวศศิธร  บดินทร
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางวราภรณ์  เนตรวงศา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
                
       นางวราภรณ์  เนตรวงศา
      นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  นายวิศวุต  ชุปวา
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ