หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 17/11/2014 |
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ว 
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๗

 

 

  นางอุบล ขุนทอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ว

นางอัจฉรา วิจาราณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ๕

 
นางสาวปาณิสรา คงสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

งานตรวจสอบภายใน  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
- งานตรวจสอบเงินยืม เงินสะสม
- งานการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
- งานตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินทุกประเภท
- งานสอบทานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
- งานการรายผลการตรวจสอบ
- งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

นางสาวสิริพร ใจอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในหน่วยตรวจสอบ
- งานเสนอและติดตามแฟ้ม
- งานเกี่ยวกับสวัสดิการทุกประเภทของหน่อยตรวจสอบภายใน
- งานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายทุกประเภทของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ