กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 17/11/2014 |
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุชาติ ทองบุญยัง
นักบริหารงานการศึกษา 8 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

  นางสาวอารอบ เพชรศรีเงิน
นักบริหารทั่วไป ๗
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

 

นางภูศรี สาสนะกระบวน 
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว

 

 

นางวิมลรัตน์ แสงระวี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว

 

 นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน์

เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

  

 

  

  

นางสาวชไมภรณ์ ชายชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

  นางสาวเกศสุดา รัตนพงศ์
     เจ้าพนักงานธุรการ 3 
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีความรับผิดชอบ
         - งานธุรการ
         - งานประสานงานและสวัสดิการ
         - งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
         - งานการเงินและพัสดุ
         - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา

 

 

นางสันติยา ศรีเจริญ
นักบริหารงานนโยบาย
และแผน 7
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา

นายพัศวัส บุญชู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

 

   นายวุฒินันท์ หวานนวล 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
            และแผน 6ว

    นางสุไวดาห์ นพพาภาค
      เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
- งานงบประมาณ
- งานกำหนดนโยบายทางการศึกษา
- งานแผนพัฒนาการศึกษา
- งานติดตามผล ประเมินผล  และรายงาน
- งานวิเคราะห์ / จัดสรรงบประมาณ
- งานเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

-ขาดรูป-

 

 

นายวราวุธ หมีเฟื่อง
นักบริหารการศึกษา7
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกุฬภิชษ์ รัตนมาศ
นักวิชาการศึกษา 5

 นางสาวณัฐนันท์ แก้วกาญจน์
      นักวิชาการศึกษา 6

นางสาววณิชชญา  ทองพนัง
นักวิชาการศึกษา 5

 

 

 

 

 

นางสาวธมนพรรณ จันธิปะ
นักวิชาการศึกษา 5

นางอรสา  จำนงลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ 4

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมสวัสดิการ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
- งานส่งเสริมกีฬาและพลานามัย
- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
- งานลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
- งานการศึกษานอกโรงเรียน/ห้องสมุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

  

  

 

 นายพงษ์สวัสดิ์ ดาราฤกษ์
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

นางพัชรีย์ ทองศรีเกตุ
นักวิชาการวัฒนธรรม 4

นางสาวจริยา เทพรักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม 4

นางสาวสุพรรัตน์ บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา 6ว

  

 

 

 

นางสาววิภาวรรณ อินทรโม
นักวิชาการศึกษา5 
นางสาวนิลเนตร  รัตนพันธุ์
   เจ้าพนักงานธุรการ 4  
นางสุวรรเพ็ญ อินทร์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการ 4

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทำนุบำรุงศาสนา
- งานส่งเสริม / อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมดนตรีไทย
- งานรัฐพิธี
- งานราชพิธี
- งานศาสนพิธี
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์
 


 

 

นายสำเริง จันชุม

ศึกษานิเทศก์      

หัวหน้าศึกษานิเทศก์

    นางณัฐญาดา ทองนอก
     เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

 

 

 


           หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
            - งานนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
            - งานฝึกอบรมครู
            - งานศึกษาวิจัยทางการศึกษา
            - งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
            - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
            - งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษ
            - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สถานศึกษา

 

 
 

 

สิบโทประจวบเหมาะ ภักดีชน
ผอ.ร.ร.บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30

นางพัชรี เอกทัศน์
ผอ.ร.ร.บ้านน้ำโฉ

นายชวนิตย์ นาคะสรรค์
ผอ.ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ 


ผอ.ร.ร.วัดสำนักขัน

 

 
 
     
    
ผอ.ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ