กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 17/11/2014 |
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายวราวุธ  หมีเฟื่อง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวอารอบ   เพชรศรีเงิน
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

 

นางสาวชไมภรณ์   ชายชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
 

 

นางสาวกนกวรรณ    ธนวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นายไพฑูรย์  อนุสรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

  

 

  

  

นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวเกศสุดา   รัตนพงศ์
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางจิตพิสุทธิ์  จันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชัชชษา  นวลศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีความรับผิดชอบ
- งานธุรการ
- งานประสานงานและสวัสดิการ
- งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 - งานการเงินและพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา
 

 

 

นางสันติยา ศรีเจริญ
นักบริหารงานนโยบาย
และแผน ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา


นายพัศวัส บุญชู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

   นายวุฒินันท์ หวานนวล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 


  นางสาวเสาวลักษณ์ เตระไชย 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                     

 

 

 

 

 นางสุไวดาห์   รักดี
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

   

 

ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
- งานงบประมาณ
- งานกำหนดนโยบายทางการศึกษา
- งานแผนพัฒนาการศึกษา
- งานติดตามผล ประเมินผล  และรายงาน
- งานวิเคราะห์ / จัดสรรงบประมาณ
- งานเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

   นางสาวยุพวรรณ์   แก้วกาญจน์   
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ       

นางบุญธิดา  รัตนมาศ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
 นางสาววณิชชญา  ทองพนัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
นางสาวธมนพรรณ   จันธิปะ    
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      
 

 

 

 

 

นางสาววิภาวรรณ  อินทรโม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุพรรัตน์  บุญเกิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ   สุทธิพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุปณีต์  หนูเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมสวัสดิการ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
- งานส่งเสริมกีฬาและพลานามัย
- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
- งานลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
- งานการศึกษานอกโรงเรียน/ห้องสมุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

  

  

 

 นายพงษ์สวัสดิ์ ดาราฤกษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

นางพัชรีย์ ทองศรีเกตุ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวจริยา เทพรักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสุวรรเพ็ญ   หนูคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทำนุบำรุงศาสนา
- งานส่งเสริม / อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมดนตรีไทย
- งานรัฐพิธี
- งานราชพิธี
- งานศาสนพิธี
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์


 

 

นายสำเริง   จันชุม
            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์           


นางฐาปนัท  จันทอง
             เจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน            

 

 

 

 


           หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         
   - งานนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
            - งานฝึกอบรมครู
            - งานศึกษาวิจัยทางการศึกษา
            - งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
            - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
            - งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษ
            - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ